Umowa licencyjna użytkownika końcowego

1. Przyznanie ograniczonych praw
(1) Firma Capcom zobowiązuje się przyznać niewyłączną licencję użytkownikom, którzy instalują Program na swoim osobistym komputerze wyłącznie w celu korzystania z gry na własny użytek pod warunkiem przestrzegania i stosowania się do niniejszych postanowień.
(2) W żadnym wypadku użytkownicy nie mogą przekazywać licencji przyznanej przez firmę Capcom w poprzednim paragrafie.
(3) Użytkownicy zgadzają się i rozumieją, że prawa przyznane w ustępie 1 w niniejszym Paragrafie stanowią prawo własności użytkowników, który zakupili prawa do użytkowania Programu, i że prawa takiego w żadnym wypadku nie można cedować ani przenosić na żadną osobę trzecią.
2. Dodatki do Programu lub jego modyfikacje
(1) Firma Capcom może zapewnić dodatkowy lub zmodyfikowany Program w celu zmiany, modyfikacji, rozszerzenia funkcji, dodania zawartości oraz naprawy błędów. To postanowienie w niniejszej umowie EULA dotyczy także takiego dodatkowego lub zmodyfikowanego Programu.
(2) Dodatkowy lub zmodyfikowany Program będzie dostarczony bezpłatnie, chyba że firma Capcom podejmie decyzję o wyrównaniu kosztów.
(3) Firma Capcom zastrzega sobie prawo, za jej wyłącznym uznaniem, do zapewnienia użytkownikom dodatkowego lub zmodyfikowanego Programu, i nie jest zobowiązania do zapewniania użytkownikom takiego Programu.
3. Uwierzytelnienie
(1) Z chwilą rozpoczęcia użytkowania Programu może wystąpić konieczność zalogowania się użytkowników na platformie gry (np. platformie STEAM zapewnianej przez Valve Corporation, zwaną odtąd „platformą strony trzeciej”) zapewnianej przez dowolną stronę trzecią poza firmą Capcom w momencie pierwszej aktywacji, a czasami przy każdej aktywacji.
(2) W przypadku korzystania z takiej platformy strony trzeciej opisanej z poprzednim postanowieniu, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich stosownych standardowych warunków, zasad oraz rozporządzeń lub innych postanowień zapewnionych przez daną stronę trzecią.
(3) Firma Capcom nie bierze udziału oraz zrzeka się odpowiedzialności za użytkowanie platformy strony trzeciej przez użytkowników, chyba że platforma ta jest bezpośrednio powiązana z użytkowaniem Programu. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie związanej z platformą strony trzeciej, użytkownicy są zobowiązani do kontaktu z dostawcami takiej usługi, zapewniającymi platformę strony trzeciej.
(4) Aktywowanie Programu z kraju lub obszaru innego niż ten, z którego użytkownicy zakupili Program, może być niemożliwe, jeśli użytkownicy muszą się zalogować do platformy strony trzeciej w celu użytkowania Programu. W takim przypadku użytkownicy są zobowiązani korzystać z Programu w wyznaczonym kraju lub na obszarze, na którym Program został zakupiony.
4. Prawa własności intelektualnej
(1) Prawa własności intelektualnej do Programu należą do firmy Capcom lub innej uprawnionej do tego strony trzeciej, i są chronione na mocy japońskiej ustawy o prawach autorskich, międzynarodowego traktatu, konwencji i wszelkich innych powiązanych przepisów (w tym przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkowników). W przypadku nieprzestrzegania przez użytkowników postanowień niniejszej umowy EULA i naruszenia powiązanych przepisów prawnych, w tym ustawy o prawach autorskich i znakach handlowych, oraz odpowiednich rozporządzeń i statutów dotyczących komunikacji, firma Capcom lub właściciel takich praw własności intelektualnej może wnieść powództwo o zaprzestanie szkodliwych praktyk, zarządać zadośćuczynienia szkód i podjąć konieczne środki prawne w celu ochrony swoich praw.
(2) Celem niniejszej umowy EULA jest wyłącznie przyznanie użytkownikom przez firmę Capcom praw do użytkowania Programu oraz zabrania się przenoszenia oraz cedowania na użytkowników dowolnej części lub całości praw własności intelektualnej w zakresie Programu.
5. Czynności zakazane
Zabrania się użytkownikom Programu wykonywania poniższych czynności:
① Dowolnych czynności, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej firmy Capcom, np. kopiowania (poza kopiowaniem w celu instalacji Programu), modyfikowania, zmiany, tłumaczenia, dokonywania inżynierii zwrotnej, dekompilacji, demontażu, wyodrębniania oraz podejmowania wszelkich innych prób uzyskania kodu źródłowego Programu lub dowolnej jego części, z wyjątkiem i tylko w zakresie wyraźnie dozwolonym przez prawo obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika.
② Analizowania protokołu komunikacyjnego lub wszelkich innych danych używanych w Programie i korzystania z nich w dowolnym innym celu.
③ Korzystania z Programu lub dowolnej jego części do celów handlowych w kafejce internetowej, salonie gier lub dowolnym innym miejscu, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Capcom.
④ Korzystania z Programu lub dowolnej jego części w dowolnym celu handlowym w sytuacji organizacji dowolnego wydarzenia lub turnieju (z wyjątkiem wydarzeń na użytek osobisty w ramach rodziny, znajomych lub podobnej ograniczonej liczbowo grupy) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Capcom.
⑤ Celowego wykorzystywania błędów lub problemów w momencie ich wystąpienia w Programie.
⑥ Ingerowania lub zakłócania działania zawartości i funkcji zapewnianych przez Program lub dowolną usługę (np. zwalczania usług konkurencji pomiędzy użytkownikami Programu) zapewnianą przez Program.
⑦ Wszelkich podobnych czynności, które mogą okazać się szkodliwe dla firmy Capcom, zgodnie z treścią każdego poprzedniego postanowienia.
6. Zakończenie umowy
(1) Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zakończyć niniejszą umowę EULA poprzez odinstalowanie Programu na ich osobistym komputerze.
(2) Firma Capcom zastrzega sobie prawo do zakończenia umowy EULA bez powiadomienia i według własnego uznania w momencie naruszenia 1 (jednego) lub dowolnej liczby postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku użytkownicy są zobowiązani do natychmiastowego zaprzestania użytkowania Programu i do jego odinstalowania na swoim osobistym komputerze.
7. Ograniczenie eksportu
Użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie wszelkich powiązanych praw i rozporządzeń obowiązujących w Japonii i innych odpowiednich krajach (także w kraju zamieszkania użytkowników). Użytkownicy zgadzają się nie eksportować Programu, nie udostępniać Programu za pośrednictwem Internetu ani w inny sposób nie eksportować Programu do kraju objętego restrykcjami oraz embargiem przez japoński rząd na mocy „Ustawy o wymianie i handlu zagranicznym” oraz „Zarządzenia dotyczącego kontroli eksportu”.
8. Zrzeczenie się odpowiedzialności; Brak gwarancji
(1) ZAWARTOŚĆ PROGRAMU I MATERIAŁY W NIM ZAWARTE SĄ ZAPEWNIANE W STANIE „TAKIM, JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, CZY TO JAWNYCH CZY DOROZUMIANYCH, CHYBA ŻE FIRMA CAPCOM WYRAŹNIE, PISEMNIE ZAZNACZY INACZEJ. FIRMA CAPCOM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, USTAWOWYCH, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, BEZPIECZEŃSTWA GRY, STABILIZACJI RUCHU LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
(2) W ŻADNYCH PRZYPADKU FIRMA CAPCOM NIE ODPOWIADA ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY POWSTAŁE PODCZAS UŻYTKOWANIA PROGRAMU.
(3) POPRZEDNIE POSTANOWIENIE NIE DOTYCZY SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UMYŚLNEGO DZIAŁANIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA ZE STRONY FIRMY CAPCOM. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA SUMA ZOBOWIĄZAŃ FIRMY CAPCOM, WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEGO UMYŚLNEGO DZIAŁANIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ KWOTY WPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PRZY ZAKUPIE PROGRAMU.
(4) ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRAWAMI I ROZPORZĄDZENIAMI, ZAWSZE W PRZYPADKU KIEDY POPRZEDNIE POSTANOWIENIA SĄ STOSOWANE W OGRANICZONYM ZAKRESIE, FIRMA CAPCOM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZWOLNIENIA Z POKRYWANIA KOSZTÓW SZKÓD WOBEC UŻYTKOWNIKÓW, W MAKSYMALNIE PEŁNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.
9. POPRAWKI DO UMOWY EULA
(1) Firma Capcom zastrzega sobie prawo do jednostronnego wniesienia poprawek do niniejszej umowy EULA w dowolnym czasie według własnego uznania, poprzez wyświetlenie takiej poprawki na platformie strony trzeciej, oficjalnej witrynie lub na ekranie gry z Programem.
(2) Bez względu na powyższe postanowienia, jeśli taka poprawka miałaby mieć szkodliwe skutki dla użytkowników, firma Capcom zobowiązuje się podjąć rozsądne środki, np. wyświetlić poprawki lub zamieścić informacje o takiej poprawce z wyprzedzeniem.
10. Różne
(1) Niniejsza umowa EULA jest regulowana i interpretowana we wszystkich aspektach zgodnie z prawem obowiązującym w Japonii.
(2) Użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby wszystkie pozwy, czynności lub postępowania wszczęte w związku z postanowieniami niniejszej umowy EULA były rozstrzygane i odbywały się w sądzie rejonowym w Tokio lub sądzie rejonowym w Osaka, jako sądzie pierwszej jurysdykcji.
(3) Jeśli dowolne postanowienie niniejszej umowy EULA zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z dowolnego powodu niewykonalne, takie postanowienie zostanie usunięte z niniejszej Umowy w minimalnym wymaganym stopniu, a jego usunięcie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
Umowa obowiązuje od dnia 19 lipca 2016 r.